សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

សុភមង្គល​បណ្ឌិតសភា: អា​មេ​រិ​ក

 

Dates & Location

THE ACADEMY

Registration dates:
Sunday, March 15th, 2020

Date and time:
From Monday, March 16th (9:30 am)
To Friday, March 20th, 2020

Saturday, March 21st, 2020 – structure meeting

Location:
Hotel Alex 99 c.a.
RIF J-29827354-2
http://www.hotelalex.com.ve/

Address:
Esquina Ferrenquín a la Cruz.
La Candelaria, Caracas-Venezuela