សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

សុភមង្គល​បណ្ឌិតសភា: ​អឺរ៉ុប

 

Schedule

 A typical day : 

Morning :
- Morning Meditations
- Inspirational Teachings
Afternoon
- Afternoon Meditations
- Creative Workshops / Games
Evening
- Artistic Evenings
- Meditations Under the Stars