សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

សុភមង្គល​បណ្ឌិតសភា: ​អឺរ៉ុប

 

Introduction

"Happiness is not about having, but being. At the Happiness Academy, where non conformist teachings are offered, you can learn how to be the best version of yourself." Rael

During his encounter with one of these Elohim, Rael was entrusted with a range of information vital for the welfare and development of the individual and the possible future of our humanity.
You can hear this teaching from “another world” at the “Happiness Academy” organized by the Raelian Movement every year on all continents.

Download the brochure HERE

As a foretaste, discover some of his teaching HERE