សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

សុភមង្គល​បណ្ឌិតសភា: អា​មេ​រិ​ក

 

Dates & Location

Registration date:
Sunday, March 17, 2019

Date and time:
From Monday, March 18 (9:30 am)
to Friday, March 22, 2019

Saturday, March 23 – structure meeting

Place:
Hotel Quinto Elemento
http://hotelquintoelemento.com.ar/

Address:
Ruta Nacional número130, km 20
Entre Rios, Argentina