សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

សុភមង្គល​បណ្ឌិតសភា: អា​មេ​រិ​ក

 

Introduction

This Happiness Academy will change your life!


For years Maitreya Rael has been transmitting the means to guide us in cultivating happiness, teaching us the art of meditation with the wisdom coming from the stars. We are very happy to invite you to live a beautiful adventure inside yourself in an environment of simplicity, humor, sweet madness, benevolence and fraternity.

For more than 40 years, over 100,000 people throughout the world have attended the Happiness Academies and they keep coming back to recharge, why? Because it is an opportunity to live six days filled with pleasure, revolutionary learning, to re-energize and discover oneself and others through amazing workshops and evenings specially designed to allow an optimal blossoming of the being human.

- You will learn what science discovers about people who are happy and on the human conscience!

- You will learn how to cultivate inner peace and health through simple meditation skills and techniques!

- You will discover how to cultivate happiness and keep it forever!