សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

សុភមង្គល​បណ្ឌិតសភា: អា​ហ្រ្វិ​ក

 

Lodging

Accommodation opportunities
You are given several opportunities as follows:
- Community accommodation : 10.000 FCFA per person for the whole length of the seminars;
- Single accommodation : 20.000 FCFA per person for the whole length of the seminars;
- Semi-Private accommodation: 15.000 FCFA per person for the duration of the seminars.
- Private accommodation VIP: 75.000 FCFA per person for the duration of the seminars.
- Various luxury hotels nearby (price to be communicated later).

Meal
Everything is being arranged so that you can pay not more than 1500 FCFA for two dishes offered (lunch and dinner).
Standard meal: 600 fcfa
VIP meal: 1500 fcfa

Currency: FCFA is the local currency: 1€ = 655,957 F CFA