សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

សុភមង្គល​បណ្ឌិតសភា: អា​ហ្រ្វិ​ក

 

Schedule

Here is the daily activities programme:
7: 30 am – 8: 15 am: Meditation
9: 00 am – 11: 00 am: Teaching
4: 00 pm – 6: 00 pm: Teaching / practical group exercises
9: 00 pm – 10: 30 pm: Artistic parties and/or meditations