សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

ជួបជាមួយអ្នកកាន់សាសនា រ៉ា អែល

ស្វែងរកមនុស្សក្បែរអ្នកដែលបានដឹងពីសារ បានផ្តល់អោយដោយ អេឡូហ៊ីម សូមរើសឈ្មោះប្រទេសរបស់អ្នកនៅខាងក្រោម