សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

ហេតុអ្វីបានជាមានការមើលឃើញ រាប់ពាន់ UFO ជារើយៗជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយ មនុស្សម្នាក់ពិតជាធ្លាប់បានជួបអ្នកកាន់កាប់យាន្ត “អ្នកបើកបរយាន្ត” ម្នាក់ក្នុងចំណោម UFO ទាំងនេះ? ហើយហេតុអ្វី បានជាមនុស្សម្នាក់នេះ ត្រូវបានផ្តល់ពត៌មាន ដោយមនុស្សពិភពផ្កាយជារើយៗ ដែលបានពន្យល់ពីប្រវត្តិអាថ៌កំបាំងរបស់ជីវិត នៅលើភពផែនដី និងអនាគត់មិនច្បាស់លាស់របស់វា? ហើយហេតុអ្វី បានជាពត៌មានទាំងអស់នេះ ត្រូវបានបោះពុម្ភ ជាច្រើនទស្សវតរ៍កន្លងទៅ និងបានចែកចាយចំណេះដឹង ដោយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ជារើយៗ រួមទាំងអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត និងអ្នកប្រវត្តិសាស្រ្ត?
តើលោកអ្នកចង់អានសៀវភៅនេះទេ?
គេហទំពរ័នេះ ផ្តល់ឧិកាសជូនលោកអ្នក ទទួលបានសារពិសេសពីពិភពផ្កាយ។
ក្នុងវ័យ២៧ឆ្នាំ លោក ក្លាវដ៌ វ៉ូរីលហូន​ “Claude Vorilhon” ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា “Rael” កំពុងរស់នៅដោយមានចំណាប់អារម្មណ៌យ៉ាងខ្លាំងជាអ្នកបើករថយន្តប្រណាំង និងជាអ្នកកាសែត។ ការផ្លាស់ប្តូរបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៣ អំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅធ្វើការ គាត់បានជួបប្រទះ UFO ដែលបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់គាត់ជា រៀងរហូត។ ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមក គាត់បានរៀបរាប់ប្រាប់ពិភពលោកពីបទពិសោធន៌ ដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលរបស់គាត់តាមរយៈបទសំភាសន៌ និងសន្និសិទ្ធតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពត៌មាន។
សូមស្តាប់ លោក រ៉ា អែលពណ៌នាពីអ្វីដែលគាត់បានជួបប្រទះនៅថ្ថៃនោះ។
អំឡុងពេលជួបប្រទះបទពិសោធន៌នៅក្រៅភពផែនដី រ៉ា អែល ទទួលបានសារជាច្រើន ដែលទាក់ទងទៅនឹងទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃជីវិតមនុស្ស។ ទោះជាការកុហក់គួរឲ្យគួរឲ្យចូលចិត្តរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តសម័យបុរាណ, វិទ្យាសាស្រ្តសម័យទំនើប, UFO,គម្ពីរសាសនា, រឺ សូម្បីតែខ្សែភាពយន្តបែបវិទ្យាសាស្រ្ត របស់អ្នក។ លោកអ្នកនឹងទទួលបានទស្សនវិស័យថ្មីទៀតពី ការចំណាយពេលស្វែងយល់ពត៌មានទាំងនេះ។
វីដេអូនេះ សង្ខេបនូវចំនុចសំខានៗមួយចំនួន នាំឲ្យលោកអ្នកស្គាក់ រ៉ា អែល។