សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

សុភមង្គល​បណ្ឌិតសភា: អូ​សេ​អា​នី

 

Dates & Location

Registration: 2pm-6pm Saturday 27th January 18
(Please do your best to register in advance)
The seminar starts at 8 pm on Saturday 27th January
and finishes on Saturday 3rd February at 10 am.
Newcomers have to be there at the start on the first day.
Location: Lake Ainsworth Sports And Recreation Centre in Lennox Head -North NSW Australia -
Search for Lake Ainsworth Sport and Recreation Centre Lennox Head with Google Map.