សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

សុភមង្គល​បណ្ឌិតសភា: ​អឺរ៉ុប

 

Schedule

A DAY PROGRAM

7.00 am to 7:20 am:
Meditation
9:00 to 11:30:
Teaching
3.30 to 5:30 pm:
Teaching and /or awakening exercises
5.30 to 6pm :
Meditation
8.30:
Artistic evenings and /or meditation under the stars