សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

សុភមង្គល​បណ្ឌិតសភា: ​អាស៊ី

 

Dates & Location


■Dates and Place for World Convention

73AH(2018)
World Convention

From 2:00 pm, Thursday, 13, December
To  12:00 noon, Sunday, 16, December

Summit Hall, BANKOKU SHINRYOKAN (Convention Hall)
http://www.shinryokan.com/menuIndex.jsp

NOTE:
The Convention will be held at the above event hall which is 10 minutes driving from a hotel for a main accommodation.