សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

សុភមង្គល​បណ្ឌិតសភា: ​អាស៊ី

 

Lodging

- Cost ( As Korean won / including lodging, meals, seminar free )

1) Full course
[ meals : Dinner on 14th , Breakfast,lunch,dinner on 15th, Breakfast,lunch on 16th ]
-Single room: 309,000 won
-Twin room: 204,000 won
-4persons' room: 159,000 won
-6perons' room : 139,000 won
-8persons' room : 137,000 won

2) 1 night and 2 days:
[ meals : Dinner, Breakfast, lunch ]
-6 persons' room(only) : 77,000 won

3) 1 day :
[ meals: lunch,dinner ]
-( not lodging): 39,000 won