សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

សុភមង្គល​បណ្ឌិតសភា: ​អាស៊ី

 

Schedule

Oct, 14th(Fri)
1400-1800: Registration
1800-2000: Dinner
2000-2100: Opening lecture
2100-2200: Night Program

Oct,15th(Sat)
0930: opening the hall
0930-1000: Meditation and Infomation
1000-1200: Lecture
1200- 1300 Lunch
1600- 1800 : Lecture
1800-2000: Dinner
2000-2100 : Rest
2100-2230: Night Program

Oct, 16th(Sun)
0930: opening the hall
0930-1000: Meditation
1000-1200: Lecture
1200-1400: Lunch
1400-1600: KRM int. member Course
1600: end of the seminar