សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

សុភមង្គល​បណ្ឌិតសភា: អា​មេ​រិ​ក

 

Lodging

PROCEDURE FOR BOOKING / REGISTRATION at Millennium Buffalo Hotel

- Room categories: two Double-size beds or one King-size bed.
- Number of rooms reserved: 13 with Double-size beds and 12 with a King-size bed.
- Price: $89.86 USD, ($119 CAD) per night or per room.

The deadline for reservations at the Millennium Buffalo Hotel: Friday, October 11, 2019 at 11:59 PM.

Please complete your online booking with Millennium Buffalo Hotel by Individual call-in at the following number: 1(866) 866-8086. It is important to identify yourself as part of the Happiness Academy and the following VIP status code: 1911HAPPAC.

Then provide you name and those you share your room with, home or business address, email address (if any), requested type of room, (is 1 king or 2 Double-size bed), check-in and check-out dates.

Accommodation (and buffet) fees are payable to the Millennium Buffalo Hotel with VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, debit card.