សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

សុភមង្គល​បណ្ឌិតសភា: អា​មេ​រិ​ក

 

Schedule

Sunday, November 3rd at 5:30 pm: Welcome and registration for all.
Sunday, November 3rd at 7:30 pm: Opening of the Happiness Academy for all.
Friday, November 8th: End of the Happiness Academy at 2 PM.