សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

សុភមង្គល​បណ្ឌិតសភា: អា​មេ​រិ​ក

 

Dates & Location

From January 27th to February 4th 2018 – 72 ah

Hotel La Víspera,
Samaipata (State of Santa Cruz two hours by the road from the city with the same name)
Bolivia

http://lavispera.org/wp/en/homepage-1/