សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

សុភមង្គល​បណ្ឌិតសភា: អា​មេ​រិ​ក

 

Dates & Location

Dates & Locations
Beginning of the seminar on April 3rd, 70 aH (2016) at 6:30 pm
End of the seminar April 10th, at 12:00 noon.
Sunday April 3rd all participants shall register for 6:30 to 8:30.

Travel Inn Apa Pau Brasil
Estrada Velha de Búzios, 12300 - Praia das Caravelas - RJ
+55 (22) 2633-0782 / +55 (22) 2633 0864