សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

សុភមង្គល​បណ្ឌិតសភា: អា​ហ្រ្វិ​ក

 

Dates & Location

The awakening seminar:
The awakening seminar is training for self-achievement. With the teaching by Raël, you will be seventh heaven. Every body (both raelians and non raelians) can attend. It will be taking place from Thursday 20th December at 08 am to Monday 24th December 73AH (2018), that’s during 5 days.

The guide seminar:
The guides’ seminar is for those who have read the message of Elohim and want to help Raël in his great mission: spreading that message all over the world and building an embassy to welcome those extraterrestrials very soon. It will be taking place from Wednesday 26th at 08 am to Saturday 29th December 73 AH (2018), that’s during 4 days.

Registrations will be taking place by Saturday 19th December at 08 am at the camp.