សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

E-books en français [ French e-books ]

 facebook  google ReTweet

Oui au clonage humain

La nouvelle technologie du clonage en est actuellement à ses premiers pas dans la recherche de l’immortalité ou de la vie éternelle. Ce que les religions du passé nous promettaient uniquement après la mort, dans un paradis mythique, sera bientôt une réalité scientifique sur Terre – Telle est la conclusion et le défi lancés par Rael dans une vision large et pénétrante de la manière dont la science va révolutionner notre vie. Une vision rarement atteinte dans laquelle Rael esquisse en détails l’avenir étonnant dans lequel notre technologie pour le moment balbutiante révolutionnera et transformera le monde.

La nanotechnologie rendra obsolète et inutile notre actuelle agriculture et industrie lourde; l’intelligence artificielle supplantera bientôt l’intelligence humaine – et la vie éternelle sera possible dans un ordinateur sans l’aide d’un corps biologique!

Ces progrès ne sont pas de la science fiction du 22ème siècle. Tout ceci va se produire dans les 20 années à venir – le but de ce livre est de nous préparer à un monde d’une beauté inimaginable transformé en paradis, où personne n’aura plus besoin de travailler!
Author: Rael
Filesize: 1.02 MB
Downloads: 4670