សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

Hướng dẫn bởi Rael (Vietnamese)

 facebook  google ReTweet

Thiền hòa hợp với vô tận - MP3 Format (26MB)

Thời gian : 28:24

Kích thước : 26 MB

Tác giả : Maitreya Rael

Âm nhạc : Daniel Héroux

Giọng đọc : Binh Nguyen

Với sự tham gia, giúp đỡ đặc biệt của Marcel St-Arneault

Tải :

Tải về

**********
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tai nghe, với tai nghe bạn sẽ nghe được đầy đủ những âm thanh hơn.
Author: Rael
Filesize: 26 MB
Downloads: 2882