សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

Tamil [ Tamil ]

 facebook  google ReTweet

மனிதர்கள் அறிவியல் பூர்வமாக உருவாக்கப்பட்டனர் - காமிக்ஸ் பதிப்பு (pdf)

இந்த காமிக்ஸ் புத்தகம் "நுண்ணறிவு வடிவமைப்பு - வடிவமைப்பாளர்களின் செய்தி" புத்தகத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது
Author: Rael
Filesize: 7.09 MB
Downloads: 3768
  Back to list