សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

简体字中文版电子书 [ Chinese Simplified e-books ]

 facebook  google ReTweet

来自外星人的讯息

1973年12月13日,雷尔意外遇见了乘飞碟来的外星人耶洛因。经过一连六天的会见,耶洛因口述给他传达给全人类的最后一道讯息。本书将回答人类好几个世纪以来一直提出的问题, 科学地解释了我们人类的科学起源和未来。本书已翻译成22种语言,售出百万本,是世界畅销书。
Author: Rael
Filesize: 1.48 MB
Downloads: 40369