សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

Português [ Portuguese e-books ]

 facebook  google ReTweet

Receber os Extraterrestres

Neste terceiro livro, escrito por Rael em 1979, o autor dá respostas detalhadas a muitas perguntas controversas que surgiram a partir das extraordinárias revelações iniciais. Inclui igualmente informações que os Elohim lhe pediram para não incluir nas publicações anteriores, particularmente a explicação do Apocalipse de João, que é a descrição de uma eventual auto-destruição da humanidade através duma guerra nuclear mundial. São também apresentados comentários e testemunhos de Raelianos que estão a ajudar Rael na publicação e divulgação das mensagens dos Elohim, e na construção da Embaixada na qual os Elohim se irão encontrar com os Governos mundiais.
Author: Rael
Filesize: 2.64 MB
Downloads: 1191