សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

Italiani [ Italian e-books ]

 facebook  google ReTweet
ក្រ​ដាស់​សៀវភៅ​អាចមាន

La Geniocrazia

Gli Elohim vivono sul loro pianeta in un clima di perfetta pace e felicità.
Tutti i lavori produttivi sono automatizzati, ed essi sono liberi di fare esattamente ciò che desiderano: sviluppare la sensualità, la capacità di provare piacere e la coscienza. Il loro sistema di governo è una forma altamente evoluta di democrazia selettiva nella quale il potere decisionale è a dato alle persone più lungimiranti: i geni. Possiamo chiamare questo genere di governo “geniocrazia”.
Questo libro descrive nei particolari il sistema di governo che gli Elohim utilizzano sul loro pianeta, e spiega come potremmo ispirarci ad esso, se lo desideriamo, per creare un sistemasimile qui sulla Terra, nella nostra ricerca di un mondo di pace.
Author: Rael
Filesize: 476.4 kB
Downloads: 2508