សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

Italiani [ Italian e-books ]

 facebook  google ReTweet
ក្រ​ដាស់​សៀវភៅ​អាចមាន

La Meditazione Sensuale

La Meditazione Sensuale costituisce il “manuale d’istruzione” che gli Elohim ci hanno affi dato per insegnarci a servirci delle possibilità armonizzatrici della nostra mente. Essi hanno creato il cervello umano e conoscono perfettamente il modo per utilizzare tutto il suo enorme potenziale.
Author: Rael
Filesize: 897.78 kB
Downloads: 4320