សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

Polskie e-książki [ Polish e-books ]

 facebook  google ReTweet

Maitreja - Wybrane Fragmenty Jego Nauk

Wybrane fragmenty jego nauk
Wszyscy znają RAELA odkąd w mediach pojawiła się informacja o sklonowaniu pierwszego dziecka w grudniu 2002 przez jedną z członkiń Ruchu Raeliańskiego: Doktor Brigitte Boisselier.
RAEL założył Ruch Raeliański 30 lat temu, po tym jak został skontaktowany przez ELOHIM: tych przybyszów z kosmosu, którzy naukowo stworzyli wszelkie formy życia na Ziemi dzięki inżynierii genetycznej. Ich dzieło na naszej planecie opisane jest między innymi w Biblii - w rzeczywistości najstarszej ateistycznej księdze na świecie. Światopogląd Ruchu Raeliańskiego nie uznaje istnienia Boga.
RAEL głosi również pogląd, że człowiek dorównuje ELOHIM, czyniąc postępy w eksploracji kosmosu i odkrywając nowe technologie, a w szczególności klonowanie, które wraz z transferem informacji magazynowanych w mózgu pozwoli człowiekowi osiągnąć wieczne życie.
60 000 członków w 86 krajach zgrupowało się wokół RAELA, by promować ten pronaukowy i antyzabobonny światopogląd. Raelianizm jest w rzeczywistości religią ateistyczną, tak jak buddyzm. RAEL prowadzi kampanię mającą na celu obalić wierzenia, a w szczególności wiarę w Boga, by zastąpić ją nauką i rozumem.
Ale RAEL jest nie tylko wysłannikiem ELOHIM, który przynosi rewolucyjne wyjaśnienie naszego pochodzenia i opisuje wspaniałą przyszłość dzięki nauce. Jest również wyjątkowym głosicielem, którego misją jest przebudzić ludzi. Od 30 lat RAEL organizuje seminaria Medytacji Zmysłowej i szerzy nauki o wyjątkowej mądrości, dające szczęście tysiącom ludzi na świecie.
Dla Azjatów, RAEL jest Maitreją, czyli Buddą Zachodu, który był przepowiadany w starych pismach. Książka ta zawiera fragmenty jego wspaniałych nauk, które niwelują wszelki strach, a także poczucie winy kultur Judeo – chrześcijańsko - muzułmańskich, przynosząc nam nową duchowość opartą na naukowej wiedzy o mózgu i świadomości. RAEL przygotowuje ludzi do nastania nowej ery, opartej na nauce i technologii, pamiętając przy tym o znaczeniu medytacji i konieczności zastąpienia - obecnie dominującej na świecie - kultury Posiadania przez kulturę Bycia.
:
Filesize: 1.22 MB
Downloads: 841