សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

বাংলা [ Bengali e-books ]

 facebook  google ReTweet

মৈত্রিয়া-মহাপুরুষের জ্ঞান

বিগত ত্রিশবছরে রায়েল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যত সভা-সেমিনার করেছেন সেই সব সভা সেমিনার হতে তার বানী সংকলন হচ্ছে এই বইটি। তার গুরুত্বপুর্ন উক্তির বিশদ ব্যাখ্যাসহ বর্নিত হয়েছে। বইটিতে বহু বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে যেমন; ভালবাস, সুখভোগ, আত্মিকতা, পড়ালেখা, মিথলজি, সন্ত্রাস, বিজ্ঞান, প্রেম সহ আরো বহুবিদ বিষয়, যা আপনার মনে তৈরী হওয়া প্রশ্নগুলির সমাধান করতে পারবে।
:
Filesize: 1.77 MB
Downloads: 801