សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

Romanesc [ Romanian e-books ]

 facebook  google ReTweet

Maitreya: Extracte din invatamintele sale

Rael, prevazutul “Maitreya din Vest”, impartaseste invatamintele si intelepciunea sa in aceasta minunata carte de extracte luate din multiplele seminarii Raeliene in care a predat de-a lungul ultimilor treizeci de ani.

O multitudine de subiecte sunt continute in aceasta carte, dupa cum ar fi Iubirea, Fericirea, Serenitatea, Spiritualitatea, Contemplarea, Mitul Perfectiunii, Non-Violenta, Stiinta, Relatiile de iubire, si multe altele. O excelenta resursa pentru oricine care este interesat in dezvoltarea de sine si care doreste sa traiasca o viata mult mai realizatoare si vesela.
:
Filesize: 393.89 kB
Downloads: 1076