សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

فارسی [ Farsi e-books ]

 facebook  google ReTweet

به استقبال پدران آسمانی مان

این بخش از کتاب شامل پرسشهایی است که پس از انتشار دو کتاب رایل در اواسط دهه هفتاد میلادی و در خلال مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی از وی پرسیده شده و پاسخ هایی که رایل به این سوالات داده است.
:
Filesize: 774.5 kB
Downloads: 3841