សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

فارسی [ Farsi e-books ]

 facebook  google ReTweet

آری به شبیه سازی انسان

آرزوی نهایی انسان برای رسیدن به زندگی جاوید ٬ چیزی که مذاهب کهن وعده آن را تنها پس از مرگ و در یک بهشت اسرار آمیز می دادند حالا تبدیل به یک واقعیت علمی می شود.
" راﺌل " با یک دیدگاه خاص ما را قادر می سازد که چشم اندازی فوق العاده به یک آینده شگفت انگیز داشته باشیم و توضیح می دهد که چگونه تکنولوژی نوظهور ما زندگی مان را دگرگون خواهد کرد و زندگی ما را تغییر خواهد داد.
:
Filesize: 876.54 kB
Downloads: 2465