សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

বাংলা [ Bengali e-books ]

 facebook  google ReTweet

বহির্জাগতিকদের স্বাগতম

এই বইটিতে রায়েল এমনকিছু সংখ্যক প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যা মানুষের মনে বারবার উদয় হতে পারে এবং ইতিমধ্যে অনেকে উপস্থাপন করছেন। সংযুক্ত হয়েছে কিছু আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উপস্থাপিত পারমানবিক যুদ্ধ সর্ম্পকে ইলোহিমদের বার্তা। অতি প্রাচীনকালে কোন একদুর গ্রহে মানবজাতির সাদৃশ্যপুর্ন একজাতির সন্ধান মেলে। যারা জীবনের রহস্য উৎঘাটন করতে গিয়ে শতকরা একশতভাগ সফলভাবে মানব দেহে ডিএনএ বা ডিঅক্সি রিইবোনিউক্লিইক এসিড এর প্রভুত্ব আবিস্কার করেন। তারা একটি গ্রহের রহস্য আবিস্কার করতে গিয়ে মহাবিশ্বের রহস্য উৎঘাটন করেন এবং এমন একটি গ্রহের সন্ধান পান যেখানে জীবের ক্রমবিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে। তারা সেখানে একটি সমৃদ্ধ গবেষনাগার স্থাপন করে মুক্তভবে জীবন্ত বস্তু তৈরীতে সক্ষম হন। উদ্ভিদ ও প্রানীর সমন্বয়ে তারা তাদের নিজস্ব আকৃতিতে মানব সন্তান সৃষ্টিতে সক্ষম হন।

এই বইটিতে আপনী রায়েল তত্ত্ব সর্ম্পকে আপনার অনেক প্রশ্নের সমাধান পাবেন যেমন; রায়েলিও আন্দোলন ও অর্থ, সময় ও মহাশুন্য কিছুই স্থির নয়, আত্মা বা ইশ্বর নয় শুধু ইলোহীম এবং জেনেটিক কোড, আনন্দ বা সুখভোগ, জীবনের উদ্দেশ্য, মৃত্যু, যৌন স্বাধীনতা ও বাধ্যবাদকতাহীনতা, সমকামিতা, বেহেশত বা স্বর্গ এবং অস্পরী বা হুরী সহ আরো অসংখ্য প্রশ্নের সমাধান।
:
Filesize: 601.19 kB
Downloads: 1021