សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

বাংলা [ Bengali e-books ]

 facebook  google ReTweet

ইন্দ্রিয়জ ধ্যান

শুধুমাত্র ত্রিশবছর আগেও যদি কেউ বলত কম্পিউটার আমাদের বিপ্লব ঘটাবে কেউ সেটা বিশ্বাস করত না কিন্তু আমাদের পচিশ হাজার বছরের বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রাকে ধন্যবাদ। এই বইটি মুলত বিজ্ঞান ভিত্তিক কিছু ধ্যানের নির্দেশিকা যা রায়েল কর্তৃক উদ্ভাবিত। তিনি দেখিয়েছেন ধ্যান কিভাবে বিজ্ঞানের চালিকা শক্তি বা অতি গুরুত্বপুর্ন অংশ হতে পারে। ইন্দ্রিয়জ ধ্যানের মাধ্যমে আপনী নিজেকে নতুন ভাবে আবিস্কার করতে পারবেন, শিখতে পারবেন কিভাবে জীবনের হাসি-আনন্দ, দুঃখ, যৌনতা, পরিবার, সমাজ ও রাষ্টীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি উপভোগ করবেন। রায়েল নির্দেশিত ইন্দ্রিয়জ ধ্যান আজকের দিনে সর্বপ্রকার মানুষের জন্য খুবই জরুরী। এই ধ্যান অনন্ত কোষের মধ্যে ক্ষুদ্রাকারে ও সুচারুভাবে সচেতনতা জাগায় এবং জৈব রাসায়নিক পর্যায়ে নিয়ে
:
Filesize: 591.56 kB
Downloads: 1424