សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

E-books en français [ French e-books ]

 facebook  google ReTweet

Accueillir les Extra-Terrestres

Ils ont créés génétiquement toute la vie sur la terre. Nous inclus!!!

Ce volume, son troisième livre, a été publié 3 ans plus tard, incluant des informations que les Elohim lui avait demandé de garder pour des publications ultérieures. Il fournit également des réponses détaillées à bien des questions controverses qui surgissent de ces extraordinaires premières révélations. La publication actuelle de "Accueillir les extra terrestres "arrive à un moment où nos propres investigations d’ingénierie génétique commence à passer les frontières, cette publication prend tout son sens en nous indiquant le chemin d’une nouvelle ère de compréhension de notre passé et de notre futur.
Author: Rael
Filesize: 364.72 kB
Downloads: 4736