សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

فارسی [ Farsi e-books ]

 facebook  google ReTweet

مدیتیشن حسی

بودن یک انسان با احساسات و دریافت های او از بی نهایتی که او را احاطه کرده و ساخته است ٬ پیوند دارد. با گسترش حس های یک شخص ٬ او ظرفیت خودش را برای احساس ارتباط داشتن با بی نهایت و با بی نهایت درون خودش افزایش می دهد.
:
Filesize: 632.67 kB
Downloads: 3253