សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

E-books en français [ French e-books ]

 facebook  google ReTweet

Le Maitraya: Extraits de son enseignement

Raël, le “Maitreya de l’ouest ” qui avait été annoncé, nous fait part de son enseignement et de ses réflexions perspicaces dans ces merveilleux passages extraits des nombreux séminaires qu’il a animés pendant ces 30 dernières années..

Une grande quantité de sujets y sont abordés, parmi lesquels l’amour, le bonheur, la sérénité, la spiritualité, la contemplation, le mythe de la perfection, la non-violence, la science, les relations amoureuses et plus encore. Cette lecture se révèle essentielle pour qui veut développer son potentiel et désire mener une vie pleine de joies et d’épanouissement.
Author: Rael
Filesize: 1.66 MB
Downloads: 5633