សៀវភៅ​ដែល​តាម​ព្យញ្ជនៈ [i] ក្រៅ​លោកិយ​នេះ [/ i​] ។ Download ហើយ​អាន​វា​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​!

ចលនា​ Raelian

简体字中文版电子书 [ Chinese Simplified e-books ]

 facebook  google ReTweet

天才政治:

民主是人类政府的一种不完善的表现形式,它命中注定将让位于天才去治理世界。 因此,天才政治是有选择性的民主。
Author: Rael
Filesize: 786.1 kB
Downloads: 67